ประกาศการเผยแพร่บทความวิชาการ นิติรัฐกิจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รวบรวมบทความวิชาการเพื่อใช้เผยแพร่ในวารสารนิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และบนเว็บไซต์นิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 7 บทความ ได้แก่

ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ
1. การประเมินผลการดำเนินโครงการการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560  ดร.กุลชยา เต็มชวาลา และคณะ
2. แนวทางการรักษาแบบบูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ชุลีพร แสงเพิ่ม และคณะ
3. สังคมสองรัฐบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กับบ้านเจิงพนม คุ้มตะเปียงไปรเชราะอัลลองเวงเขตอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา อุบล สวัสดิ์ผล
4. ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของคนพิการภายในเขตเทศบาลนครตรัง ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์
5. การนำนโยบายสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูความมั่นคงของป่าชายเลนพื้นที่ ดร.ศักดิ์สุดา จิระศุภโชค และดร.ลือชัย วงษ์ทอง
6. ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อลงกต แผนสนิท
7. วิถีชีวิตชาวจีนในสังคมเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคใหม่ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง ค.ศ.2560 ธันยพงศ์ สารรัตน์

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de