ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวารสารนิติรัฐกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญชวนบุคลากร นักวิจัย ผู้ที่สนใจทุกท่าน
ร่วมส่งบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่บนวารสารนิติรัฐกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 

สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มิถุนายน 2562

ส่งได้ที่ www.clg.sskru.ac.th/clgpage/nitirattagit
หรือสำนักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้น 2 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de