ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวารสารนิติรัฐกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญชวนบุคลากร นักวิจัย ผู้ที่สนใจทุกท่าน
ร่วมส่งบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่บนวารสารนิติรัฐกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 

สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวารสารนิติรัฐกิจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ประกาศการเผยแพร่บทความวิชาการ นิติรัฐกิจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รวบรวมบทความวิชาการเพื่อใช้เผยแพร่ในวารสารนิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และบนเว็บไซต์นิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 จำนวน 7 บทความ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศการเผยแพร่บทความวิชาการ นิติรัฐกิจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de