กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  แสนภูวา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  ศิลาบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
บรรณาธิการ  
อาจารย์สุรศักดิ์  จันทา   
เลขานุการกองบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส   
อาจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น  
กองบรรณาธิการ  
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์  แจ่มใส อาจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น
อาจารย์กิตติชัย ขันทอง อาจารย์ธันยพงศ์ สาระรัตน์
อาจารย์ทรณ์  สิทธิศักดิ์ อาจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท
หน่วยงานภายนอก  
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคนาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์  เพชรวิเศษศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. จิรายุ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู  แก้วหานาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนะ  ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อาจารย์ ดร.กฤษฎา นันทเพชร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.วิสุทธิณี  ธานีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตตรัง

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de