นิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 21 กรกฎาคม 2561 15:58
เขียนโดย Super User
ฮิต: 128

      วารสารนิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ได้รวบรวมบทความและคัดกรองบทความวิจัย โดยมุ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประเด็นต่างๆที่สามารถเสนอทางออกให้แก่สังคมทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งฉบับที่ 2 นี้ได้รวบรวมบทความมาทั้งสิ้น จำนวน 7 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

 

บทความวิจัย

1. การประเมินผลการดำเนินโครงการการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

บทความวิจัย โดย ดร.กุลชยา เต็มชวาลา และคณะ


2. แนวทางการรักษาแบบบูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

บทความวิจัย โดย ชุลีพร แสงเพิ่ม และคณะ


3. สังคมสองรัฐบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : บ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กับบ้านเจิงพนม คุ้มตะเปียงไปรเชราะอัลลองเวงเขตอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา

บทความวิจัย โดย อุบล สวัสดิ์ผล


4. ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของคนพิการภายในเขตเทศบาลนครตรัง

บทความวิจัย โดย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์


5. การนำนโยบายสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูความมั่นคงของป่าชายเลนพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีไปปฏิบัติ

บทความวิจัย โดย ดร.ศักดิ์สุดา จิระศุภโชค และดร.ลือชัย วงษ์ทอง


6. ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านหนองสาด ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

บทความวิจัย โดย ดร.อลงกต แผนสนิท และคณะ


7. วิถีชีวิตชาวจีนในสังคมเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคใหม่ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง พ.ศ. 2560

บทความวิจัย โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์