นิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

      วารสารนิติรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารวิชาการที่จะนำเสนอ เผยแพร่ บทความวิชาการจากบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภายใต้การดำเนินงานของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยทาง สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้แก่สังคม นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งพืมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความมีรายละเอียดดังนี้

บทความวิจัย

1. ภาพลักษณ์ของพระสุพรรณกัลยากับการรับรู้ประวัติศาสตร์ในสังคมไทยในทศวรรษ 2540  

โดย ธันยพงศ์ สารรัตน์


2. ลักษณะร่วมกันของการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านชาวนาอีสาน

โดย ประจวบ จันทร์หมื่น


3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การประยุกต์กับการปฏิรูประบบการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

โดย วิสุทธิณี ธานีรัตน์


4. ปัญหาการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น : กรณีศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดศรีสะเกษ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณัยกร บุญกอบ


5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำชี กรณีศึกษาตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร บาริศรี


บทความวิชาการ

1. ภูมิปัญญาการจัดการป่าชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

โดย รพีภัทร ศรีไกรภักดิ์


2. เกษตรทางรอด : บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ศรณรงค์ ปล่องทอง


 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de